PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook
Connect with Facebook Share
Upload any text and file to your blog, post any link to your Facebook account with the "f" "Share" button.

Go Back   PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook > Blogs > rmhelmers
Connect with Facebook

Rate this Entry

Open brief aan DLG en LOGOS

Posted 06-17-2010 at 02:14 PM by rmhelmers

Standpunt van de samenwerkende promovendi(vertegenwoordigers)
van de landelijke letterenonderzoekscholen


Geachte leden van DLG en LOGOS,

Met deze brief willen de samenwerkende promovendi(vertegenwoordigers) van de landelijke letterenonderzoekscholen hun standpunt over de recente ontwikkelingen aangaande de onderzoekscholen kenbaar maken.

Wij zijn verheugd dat u stelt dat er toekomst is voor de letterenonderzoekscholen in Nederland en dat, zoals LOGOS schrijft, het onderwijs daarin centraal staat. De opvattingen van DLG en LOGOS sluiten aan bij het rapport “Samen Slimmer”, waarin gesteld wordt dat onderzoekscholen hun meerwaarde hebben daar waar ‘kritische massa en kritische expertise’ niet bereikt kunnen worden op lokaal niveau. Dit geldt vooral voor de Geesteswetenschappen. Deze conclusies hebben de decanen van DLG als leden van de VSNU in hun reactie met NWO en KNAW op het rapport “Samen Slimmer” onderstreept.

NWO, KNAW en VSNU stellen zich terecht op het volgende standpunt: ‘De middelen voor de organisatie van onderzoekscholen zijn, gezien de relatief geringe kosten, in principe geen argument in discussies over de continuering van interuniversitaire samenwerking. De universiteiten zullen – bij gebleken meerwaarde – de financiering van onderzoekscholen continueren.’ Wij verwachten daarom ook dat de onderzoekscholen in de toekomst blijven bestaan en hun volwaardige rol in het inhoudelijke onderwijs zullen blijven behouden.

Op dit moment is er onduidelijkheid over de relatie tussen lokale graduate schools en landelijke onderzoekscholen binnen de Geesteswetenschappen. Wij promovendi, de primaire gebruikers van het onderwijs, erkennen dat er een rol is voor lokale graduate schools ten aanzien van praktisch onderwijs in transferable skills. De meerwaarde van de landelijke onderzoekscholen is echter gelegen in de kritische massa, unieke inhoudelijke kennis en de mogelijkheden om (inter)nationaal samen te werken op een wijze die door de geringe omvang van de lokale vakgroepen niet mogelijk is. Wij rekenen erop dat u deze meerwaarde meeweegt in de besluitvorming over de onderzoekscholen.

Recentelijk is de vergoeding die de universiteiten krijgen voor elk succesvol afgerond proefschrift verhoogd. Wij gaan ervan uit dat deze verhoging wordt ingezet om de kwaliteit van de proefschriften te verbeteren. Behoud van kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen de landelijke onderzoekscholen is naar onze mening een noodzakelijke en logische investering. Helaas wordt er op dit moment ingezet op bezuinigingen op het onderwijs aan promovendi binnen landelijke onderzoekscholen.

Wij promovendi hebben een groot aandeel in de wetenschappelijke output van de universiteit en leveren een belangrijke bijdrage aan de positie in de (inter)nationale rankings. Het verbaast ons, als volwaardige medewerkers van universiteiten die inzetten op excellentie en internationalisering, dat u wilt besparen op de kwaliteit van ons onderwijs Deze geringe bezuiniging, veroorzaakt een onevenredig grote vermindering van de kwaliteit van onze artikelen en proefschriften. Niet voor niets pleitte het rapport ‘Duurzame Geesteswetenschappen’ voor versterking van de onderzoekscholen, juist om de internationale slag te winnen.

De schrijvers van “Samen Slimmer” stellen terecht ‘het perspectief van de promovendus centraal’. Deze opstelling wordt door alle universiteiten en onderzoekscholen onderschreven. Toch zijn wij bezorgd over de effecten van bezuinigingen op ons onderwijs. Het is daarom van groot belang dat besluitvorming hierover niet buiten de promovendi om geschiedt. Wij hebben het gevoel in deze tot nu toe onvoldoende gehoord te zijn.

Wij rekenen erop dat de kwaliteit van ons inhoudelijke onderwijs gehandhaafd blijft en dat u de meerwaarde van onderzoekscholen voor ons onderwijs onderstreept door een meerjarig akkoord te sluiten dat investeren in de toekomst mogelijk maakt. ‘Gezien de relatief geringe kosten’ van de onderzoekscholen, kan de financiering geen beletsel zijn voor goed onderwijs aan promovendi.

Hoogachtend,

De samenwerkende promovendi(vertegenwoordigers) van de landelijke letterenonderzoekscholen, bestaande uit:
De promovendiraad van het Huizinga Instituut
De promovendiraad van NOSTER
De promovendivertegenwoordigers van het N.W. Posthumus Instituut
De promovendivertegenwoordigers van OIKOS
De promovendivertegenwoordiging van de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis
De promovendivertegenwoordigers van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap
De promovendivertegenwoordigers van de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap
De promovendivertegenwoordigers van Onderzoekschool Mediëvistiek
Promovendi van de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies
Posted in Uncategorized
Views 1292 Comments 0 Edit Tags Email Blog Entry« Prev     Main     Next »
Total Comments 0

Comments

 

All times are GMT +1. The time now is 02:54 AM.

Connect with Facebook